Akonsult Logo

Etikk

Vi vektlegger følgende etiske retningslinjer:

MÅL: Vi ønsker å utføre ethvert oppdrag på en mest mulig effektiv og korrekt måte til våre oppdragsgivere fulle tilfredshet.

REDELIGHET: Vi vektlegger å opptre redelig i alle sammenheng. Vi vil aldri ta i mot gaver eller tjenester fra andre involverte

HABILITET: Vi vil si i fra dersom vi mener det kan reises spørsmål om vår habilitet. Vi vil aldri selv være kjøper av gjenstander fra et bo.

LOJALITET: Vi vil alltid være bevisst på at vi representerer vår oppdragsgiver og at vi er hans eller hennes forlengede arm.

OMDØMME: Vi vil opptre på en korrekt måte ovenfor alle involverte i en sak slik at vårt eller oppdragsgivers omdømme ikke skades.

EFFEKTIVITET: Vi vil alltid være så effektiv som mulig slik at oppdragsgiver ikke blir belastet med unødvendige utgifter.