Akonsult Logo

Vilkår

Vilkår for kjøp formidlet av AKonsult as

1. AKonsult as er ikke selger, men formidler salg av ulike gjenstander på vegne av konkurs- og dødsboer, samt panthavere.
2. Gjenstandene selges som de er, «as is», der de er. Gjenstandene selges uten noen form for garanti eller reklamasjonsrett. Jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven § 8-20, og Kjøpslovens § 19. Selger eller AKonsult as har ikke undersøkt gjenstandene og er uten ethvert ansvar ved salg. Kjøpere oppfordres til å besiktige gjenstandene.
3. Budene er bindende i 2 virkedager etter oppgitt budfrist dersom ikke annet er oppgitt. Kjøper har ingen angrefrist.
4. Selger står fritt i å forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse, også høyeste bud.
5. Alle bud regnes som eks offentlig avgifter (f.eks mva eller omregistreringsavgift). Det tilkommer intet salær etc dersom det ikke er spesifikk oppgitt.
6. Når selger aksepterer budet, er det å anse som en bindende avtale om overdragelse. Tilslagssummen forfaller til umiddelbar betaling etter at faktura er sendt.
7. Dersom betaling ikke er mottatt innen 4 virkedager etter at faktura er sendt, anses det som et vesentlig mislighold, og selger har da rett til å heve avtalen. Selger kan da gjennomføre dekningssalg, og et evt tap vil bli belastet kjøper.
8. Avhenting kan skje umiddelbart etter at oppdragsgiver har bekreftet at tilslagssummen med evt tillegg av off. avgifter, er betalt. Dog må gjenstandene hentes innen 4 dager etter at aksept er gitt dersom annet ikke er avtalt. I motsatt fall påløper det lagerleie. Kjøper plikter å fjerne alle gjenstander og deler som omfattes av auksjonsobjektet.
9. Kjøper er ansvarlig for eventuelle skader som blir påført bygg eller personer under demontering/transport av gjenstandene.
10. Det tas forbehold om feil i annonsen.
11. Avtaler som fraviker fra disse, skal skriftlig bekreftes.
12. Selger står fritt i å avlyse evt salg i salgsperioden uten nærmere begrunnelse.